Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz oraz Fundacją ICF realizuje w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0071/20 pt. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Virtus – II edycja” Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 85 osób. Planowane jest świadczenie usług w formie Dziennego Domu Pobytu oraz usług opiekuńczych w środowisku domowym, które zapobiegać będą wykluczeniu społecznemu oraz podtrzymaniu poczucia własnej wartości. Maksymalna elastyczność wsparcia (stacjonarnie do 18 miejsc w DDP + 3 opiekunów-personel: RAZEM 21 miejsc). Indywidualnie dobierana długość turnusów w ramach ok. 4 naborów. Miejsce realizacji projektu: ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz Biuro projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”. Całkowita wartość projektu:2 011 728,00 złDofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 810 555,20 zł

W przypadku wątpliwości i pytań, informacji można zasięgać w Biurze Lidera Projektu – Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego PSG w Bydgoszczy ul. Gdańska 105/4. Ponadto można kontaktować się mailowo i/lub telefonicznie: 601 832 653, agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl

 

W ramach realizacji projektu 09.03.02-04-0071/20 przewiduje się osiągnięcie zaplanowanych efektów:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 85
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 85
  3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 21
  4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 9